31. mars 2021: …noen barn er likere enn andre

Før påske dumpet en reklameblekke for Miljøpartiet de grønne ned i postkassa. På forsiden sto det at «En grønnere by er en bedre by å bo i» og «Byutvikling for barna». Jeg ble nysgjerrig, jeg gjorde jo det, og åpnet blekka for å se hva de mente.

Kamerat Napoleon kom som pocketbok på Pax i 1971, og var oversatt av Tor Bjerkmann. Det praktfulle omslaget er laget av Bjørn Roggenbihl.

Der inne sto det: «En by som er bra for barna, er bra for alle. Men i mange tiår har byutviklingen skjedd på bilens premisser. Dette skal vi snu. Vi vil heller prioritere det store flertallet av fotgjengere, syklister og kollektivreisende. Det vil også gi mer plass til byliv, renere luft og tryggere skole- og sykkelveier.» Det sto også: «Barn skal kunne leke ute i ren luft og ha tilgang til natur. Eldre skal ikke trenge å kjøpe en kaffe for å finne seg et hyggelig sted å sitte.» Dessuten sto det: «Sammen tar vi vare på nærmiljøet.» Reklameblekka var trykket på miljøvennlig papir, som seg hør og bør. Det har alle politiske partier for lengst skjønt.

Omtrent samtidig datt jeg over en melding på sosiale medier fra Miljøpartiet de grønnes nestleder Arild Hermstad som 9. mars gikk av som vikarierende byråd i Oslo. Han skrev: «Forrige uke gikk jeg av som byråd i Oslo. Til sammen har jeg vikariert i 19 måneder, med ansvar først for miljø og samferdsel og deretter byutvikling. Det har vært fantastisk å få lov til å styre så viktige felt i en by som har planer om å fjerne alle klimagassutslippene innen 2030. Mye av tiden har vært preget av korona, og det har krevd mye av oss alle. Likevel har vi fått til mye! Hør bare: Vi har presset regjeringen til å legge vekk det store og klimafiendtlige motorveiprosjektet E6 Oslo Øst. Vi vil heller bruke penger på støydemping, trafikkreduksjon, kollektiv, sykkelveier og bedre lokalmiljø på Manglerud og ellers i byen.»

Og av en merkelig grunn gikk tankene mine til den verdensberømte politiske satiren «Animal Farm» skrevet av George Orwell, eller «Kamerat Napoleon» som boka het i den norske utgaven til Pax forlag. Den kan ved første øyekast virke som en underholdende og uskyldig dyrefabel som forteller om revolusjonen. Under ledelse av gjøgrisen Kamerat Napoleon tar dyra makten over gården, fordriver bonden og innfører dyrismen. De innfører forbud mot klær, forbud mot å sove i senger, forbud mot å drikke alkohol og forbud mot å drepe andre dyr. Under mottoet «Alle dyr er like» begynner de å drive gården selv, men under grisenes regime blir livet snart preget av terror og forskjeller. Grisene overtok bondens rolle og utførte den med enda større brutalitet.

I programmet Dagsnytt 18 på NRK 17. januar 2017 sa miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Ngyuen Berg at «Vi må huske på at 185 mennesker i Oslo dør for tidlig hvert år på grunn av høy luftforurensing.» Tallet skriver seg fra en rapport som Folkehelseinstituttet skrev på oppdrag fra Statens Vegvesen i 2016. En av forskerne bak rapporten, Marit Låg, sier at «vi liker egentlig å si at det er et sted mellom 70 og 291 personer som får forkortet sitt liv på grunn av svevestøv.»

Da jeg leste Arild Hermstads melding kom jeg på det mest kjente sitatet fra Orwells bok: «Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.» Kamerat Napoleon ble plutselig Kamerat Hermstad, og det var umulig for meg å se forskjell på gjøgrisen og politikeren, de gikk i ett. Da Miljøpartiet de grønne sa nei til E6 Oslo Øst sa de samtidig nei til å gi barna som bor langs E6 Oslo Øst muligheten til å leke ute i ren luft og ha tilgang til natur. Samtidig sa de nei til å ta vare på nærmiljøet på Manglerud, Ryen, Rognerud, Høyenhall, Bryn, Teisen og Ulven. Samtidig sa de nei til tryggere skole- og sykkelveier for alle ungene som bor langs E6 Oslo Øst. Det ble tydelig at noen barn er likere enn andre og at det i hvert fall ikke er de likeste barna som bor og går på skole nederst i Groruddalen.

Men det var ikke alt Miljøpartiet de grønne sa nei til. De sa samtidig nei til 33 kilometer kollektivfelt. De sa samtidig nei til 18 kilometer ekspressykkelvei. De sa samtidig nei til utviklingen av Bryn terminal. De sa samtidig nei til fullføring av Ulvenbyen. De sa samtidig nei til utbygging av Gjersrud og Stensrud. Og Kamerat Hermstad skryter og er stolt av det.

E6 Oslo Øst er Norges tredje mest trafikkerte vei. I følge tidligere samferdselsminister Odd Einar Dørum er det også den mest traffikerte veien i Norge gjennom et tett befolket område, omkring 30-40 000 mennesker bor nær eller inntil veien. Støynivået ved Høyenhall skole ligger ti ganger over tillatt nivå. Støyen og forurensingen fra E6 er øredøvende og uforsvarlig. Trafikken fra Mosseveien er for en stor del flyttet til E6 Oslo Øst, med politisk velsignelse. Målestasjonen på Manglerud er den med flest overskridelser av grensen for luftforurensing. Ingen barn i Oslo bør vokse opp under slike forhold, men Kamerat Hermstad er fornøyd etter å ha bidratt til at E6 Oslo Øst ikke kom inn i Nasjonal Transportplan. Trafikkmengden ligger på rundt 150 000 personbilekvivalenter ÅDT og selv ikke coronaepidemien har fått ned trafikkmengden. Trafikken forventes å stige med 18 % fram mot 2040, hovedsakelig næringstransport. Det blir 177 000 personbilekvivalenter ÅDT. Barn langs E6 Oslo Øst skal aldri få det bedre. Ikke deres barn, heller. Snakk om framtidsutsikter!

Rett skal imidlertid være rett. Miljøpartiet er ikke det eneste partiet som har sviktet barn og voksne som bor langs E6. Arbeiderpartiet gikk høytidelig til valg på å realisere E6 Oslo Øst, men et kommunevalg får ofte konsekvenser og etter velgernes dom gikk Arbeiderpartiet tilbake ti prosent. Arbeiderpartiets morgengave til Miljøpartiet etter bryllupsnatten ble derfor et Nei til E6 Oslo Øst, for glemt var alle gylne valgløfter fra 43 dager tidligere. Fordi den som en gang er blitt beruset av makt og hatt fordel av den, vil aldri oppgi makten frivillig. Brudepikene i denne sammenheng er SV og Rødt som også sviktet alle som bor langs E6. Så sent som i september 2016 var disse partiene enige om å utrede prosjektet, og i alt er det nå brukt 300 millioner kroner på utredninger. Byrådets plutselige motstand mot Manglerudtunnelen gjorde det lekende lett for samferdselsminister Knut Arild Hareide å skrote Manglerudtunnelen i Nasjonal transportplan, men Byrådets flertall tar feil i én ting: E6 Oslo Øst handler ikke om å gjøre bilistene fornøyde. Det handler ikke om å bygge en større og klimafiendtlig motorvei. Det handler om å bli kvitt en motorvei. Det handler om å ta vare på nærmiljøet. Det handler om at barn skal kunne leke ute i ren luft og ha tilgang til natur. Det handler om at eldre ikke skal trenge å kjøpe en kaffe for å finne seg et hyggelig sted å sitte.

Derfor tenker jeg nok en gang på George Orwells bok, fordi noen barn er åpenbart likere enn andre. Eller, når det gjelder barna langs E6 Oslo Øst, så de er mindre like enn andre. Det er ikke like farlig når beboere langs E6 Oslo Øst får forkortet livene sine. Det er ingen i Miljøpartiet som bekymrer seg om dem. Det politiske flertallet i Bystyret mener at barn og voksne som bor langs E6 ikke er like mye verdt som andre barn og voksne som bor i byen, så kanskje vi skal ta konsekvensen av dette og innføre første- og annenrangs borgere, like gjerne først som sist? Hva med for eksempel å kreve at alle annenrangs må gå med et tydelig, gult merke på klærne?

Eller kanskje Miljøpartiet bør anmeldes for villedende markedsføring?

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.