5. juni 2024: Opp av skuffen?

På Høyenhall skole er støyen så utålelig at de ikke kan ha vinduene åpne, selv på de aller varmeste dagene er de lukket og mangelen på oksygen er til å ta og føle på. Elevenes konsentrasjonsevne synker som en stein og læringsutbyttet blir deretter. 

Manglerudtunnelen vil gi minst 50 000 innbyggere i Oslo bedre luft, mindre støy og tryggere skolevei.  I over tretti år har Bryn miljøforum langs E6 Oslo Øst kjempet for prosjektet, som har hatt navn «Operasjon Solside» fordi det er her kveldssola skinner. Underveis har statsråder, politikere, byråder, ordførere og byråkrater blitt invitert til å ta problemet i øyensyn, og vi har møtt forståelse og alle slags motargumenter. Statens vegvesen står for det mest originale, da en saksbehandler i et tidlig møte uttrykte sin motstand fordi «bilistene hadde krav på dagslys». I slike situasjoner kjentes det tungt å kjempe for en sak, for vi kunne ikke ta hodet til vedkommende og dunke det i bordet – selv om lysten var der. Men hvis bilistene skal ha krav på godene, bør de også ha krav på ulempene, for eksempel støy. De burde kjøre med alle vinduene åpne, slik at støyen kommer inn i bilen? Eller hva? Det ville ikke vært annet enn rettferdig. Heldigvis har diskusjonen bare hatt få avsporinger av denne typen.

24. mai kom den gledelige nyheten om at prosjektet tas opp av skuffen igjen, fordi noen, blant annet Hilde Helland, Høyres fraksjonsleder for helse- og sosialutvalget i Oslo, har oppdaget at prosjektet er viktig for folkehelsa. Skuffelsen hadde vært stor da Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne skrinla miljøprosjektet i den tro at det handlet om å bygge vei. Det settes nå av 400 millioner kroner i Oslopakke 3 for å «Fortsette planleggingen av et miljølokk/tunnel for å redusere trafikk-, støy- og forurensningsbelastningen for beboere og legge til rette for byutvikling». Nå skal det også ses på nye konsepter, blant annet er kommunen fasinert av OBOS sitt forslag om lokk. Det er å håpe at det også vil finnes penger til å gjennomføre miljøprosjektet, og at de pengene ikke bare skal gå til planlegging. For gjør de det, kan vi trygt si at Statens vegvesens ansatte like gjerne kunne gått på dagpenger.

Da jeg leste om forslaget fra OBOS om å legge lokk i stedet for å bygge tunnel, måtte arkeologen i meg grave i pappeskene på loftet, og hva fant jeg ikke der? Jo, ideen om lokk ble første gang lansert på 1970-tallet, altså for femti år siden. Noen har åpenbart tungt for det, men det kan skyldes at saksbehandlere lever av å planlegge, ikke å fullføre.

I Akers Avis Groruddalen 15. september 1999 tok leder i Teisen Park borettslag og jeg til orde for å bygge lokk mellom borettslagene Teisen Park og Teisen Vest over Ringveien, som veien het da. Det ville fort gi plass til tusen boliger, og den gang som nå, var byen i beit for boligtomter. Vi kunne få en landsby etter modell fra Kampen hageby. Det er mer enn nok av blokker i området, og vi trenger boliger dit folk kan flytte når de vokser ut av blokkleilighetene, slik at ungene kan fortsette på samme skole og beholde vennene sine og de sosiale nettverkene. Leder av Senterkvinnene Margaret Eide Hilleset anså det som et interessant og positiv miljøprosjekt og ville jobbe for å få Stortinget til å bevilge midler. Vi gjentok forslaget i avisa Østkant nummer 4 i 2000.

Plan- og bygningsetaten i Oslo var derimot negative, seksjonssjef for indre øst Jan Mølebak hevdet at prosjektet var relativt urealistisk fordi det var et spørsmål om det var trafikkteknisk mulig og om at det var svært tvilsomt om det fantes interesserte utbyggere, fordi kostnadene ved å bygge ville bli «ille svære» og medføre høye tomtepriser. Byplansjef Ellen de Vibe kunne ikke uttale seg om området egner seg for å bygge lokk på, men var klar på at slike utbygginger gjerne ble begrenset på grunn av økonomiske begrensninger. Men på vestkanten gikk det an å bygge Lysakerlokket; der hadde Mustad eiendom sett økonomi i det. Dessuten klarte vi å bygge Lørentunnelen, så det går jo an bare viljen er der. Og vi landet på månen i 1969.

I Akers Avis Groruddalen 16. januar 2002 sto Irene Bruun fra Teisen Park borettslag, Liven Buer Lærum fra Bryn miljøforum og jeg fram og påpekte at det allerede i 1998 var 60.000 årsdøgntrafikk langs veien, et tall som i dag er steget til 100.000. Allerede i 2002 spøkte vi med at vi snart måtte ha både hørselvern og surstofftilførsel for å bevege oss utendørs. Anne Marstein i Statens vegvesen kunne i samme avis fortelle at det ikke forelå en eneste plan for området, men at de var nødt til å ta tak i trafikkproblemene på denne strekningen. Mosseveien var allerede full, og det grepet Statens vegvesen gjorde, var å lede trafikken på E6 fra Mosseveien opp forbi Manglerud og Teisen fordi det var den enkleste løsningen. De trengte bare å skilte om. Sånt sett kan vi si at de som kjempet for lokk over Mosseveien, fikk ønsket sitt oppfylt på en måte – på bekostning av Groruddalen. Alt Statens vegvesen har klart, er å gjøre forholdene verre.

Samferdselsminister Torild Skogsholm fra Venstre mente i denne avisen 11. august 2004 at hvis oslopolitikerne ønsket tunnelen, måtte kommunen ta initiativ, hvilket fikk samferdsbyråd Peter N Myhre til å svare at det var samferdselsministeren som ikke hadde gjort jobben sin. Ønskelisten fra Oslo ble presentert allerede våren 2004, blant annet med ministerens partikollega Ola Elvestuen til stede. Det er 20 år siden, og fortsatt har det i praksis ikke skjedd noe som helst – annet enn at vi har fått tydelige bevis for politikernes handlingslammelse.

I Nordstrands Blad 7. mars i år tar OBOS til orde for å bygge et lokk over E6 på Manglerud, men det er bare en avsporing som ikke har annet til hensikt enn å skaffe OBOS en etter forholdene billig tomt å bygge blokker på. Miljøproblemet blir ikke løst med småklatting. Daværende direktør i OBOS Martin Mæland karakteriserte ideen som god allerede i 1999, mens veisjefen i Statens vegvesen Oslo Ole Christian Torp hadde liten tro på løsningen av økonomiske årsaker, blant annet fordi boligene måtte ha vann og avløp. Så vi skulle ikke måtte nøye oss med utedo og brønn, med andre ord? Godt å vite at veisjefen har vårt beste i tankene.

Skal vi nå tro på byrådsleder Erik Lae Solberg når han sier at E6 Oslo Øst skal opp av skuffen, eller kommer han bare til å føye seg til den nesten uendelig lange rekken av politikere som har lovet gull og grønne skoger, men som ikke har klart å levere annet enn eksos, støy og grå asfalt? «Dette er et svært viktig miljøprosjekt for alle som lever sine liv langs en av Norges aller mest trafikkerte bilveier», sier Venstres Eili Vigestad Berge, og det er det ikke mulig å være uenig i.

Avslutningsvis må jeg få sitere én av mine amerikanske venner: «Put your money where your mouth is».

Forfatter: Roger Pihl

Onsdagspihlsen. Det er meg. Litt slem, litt snill, litt morsom.